Trống Múa Lân – 01

Trống múa lân nhiều cỡ

  • Cỡ lớn cao và rộng: 60x60cm
  • Cỡ trung cao và rộng: 45x45cm
  • Cỡ nhỏ cao và rộng: 20×30
  • Một trống có 2 dùi trống đi kèm