Trang phục Áo tứ thân

  • Áo tứ thân là một trong những trang phục truyền thống của Việt Nam. Trước đây thường sử dụng làm trang phục mặc hằng ngày của người phụ nữ Miền Bắc.
  • Một bộ Áo tứ thân đầy đủ gồm: Áo tứ thân, Yếm, Váy đụp, Dây lưng và Mấn.
  • Áo tứ thân của chúng tôi chia làm 2 loại là loại trơn và loại có họa tiết. Họa tiết có thể được in phun kim tuyến, vẽ, in 3D, thêu…

Áo Tứ Thân

Áo Tứ Thân – 51

Áo Tứ Thân

Áo Tứ Thân – 50

Áo Tứ Thân

Áo Tứ Thân – 49

Áo Tứ Thân

Áo Tứ Thân – 48

Áo Tứ Thân

Áo Tứ Thân – 47

Áo Tứ Thân

Áo Tứ Thân – 46

Áo Tứ Thân

Áo Tứ Thân – 45

Áo Tứ Thân

Áo Tứ Thân – 44

Áo Tứ Thân

Áo Tứ Thân – 43

Áo Tứ Thân

Áo Tứ Thân – 42

Áo Tứ Thân

Áo Tứ Thân – 41

Áo Tứ Thân

Áo Tứ Thân – 40

Áo Tứ Thân

Áo Tứ Thân – 39

Áo Tứ Thân

Áo Tứ Thân – 38

Áo Tứ Thân

Áo Tứ Thân – 37

Áo Tứ Thân

Áo Tứ Thân – 36

Áo Tứ Thân

Áo Tứ Thân – 35

Áo Tứ Thân

Áo Tứ Thân – 34

Áo Tứ Thân

Áo Tứ Thân – 33

Áo Tứ Thân

Áo Tứ Thân – 32