Trang phục Áo tứ thân

  • Áo tứ thân là một trong những trang phục truyền thống của Việt Nam. Trước đây thường sử dụng làm trang phục mặc hằng ngày của người phụ nữ Miền Bắc.
  • Một bộ Áo tứ thân đầy đủ gồm: Áo tứ thân, Yếm, Váy đụp, Dây lưng và Mấn.
  • Chia làm 2 loại là loại trơn và loại có họa tiết. Họa tiết có thể được in phun kim tuyến, vẽ, in 3D, thêu…

 

Áo Tứ Thân

Áo Tứ Thân – 35

Áo Tứ Thân

Áo Tứ Thân – 34

Áo Tứ Thân

Áo Tứ Thân – 33

Áo Tứ Thân

Áo Tứ Thân – 32

Áo Tứ Thân

Áo Tứ Thân – 31

Áo Tứ Thân

Áo Tứ Thân – 30

Áo Tứ Thân

Áo Tứ Thân – 29

Áo Tứ Thân

Áo Tứ Thân – 28

Áo Tứ Thân

Áo Tứ Thân – 27

Áo Tứ Thân

Áo Tứ Thân – 26

Áo Tứ Thân

Áo Tứ Thân – 25

Áo Tứ Thân

Áo Tứ Thân – 24

Áo Tứ Thân

Áo Tứ Thân – 23

Áo Tứ Thân

Áo Tứ Thân – 22

Áo Tứ Thân

Áo Tứ Thân – 21

Áo Tứ Thân

Áo Tứ Thân – 20

Áo Tứ Thân

Áo Tứ Thân – 19

Áo Tứ Thân

Áo Tứ Thân – 18

Áo Tứ Thân

Áo Tứ Thân – 17

Áo Tứ Thân

Áo Tứ Thân – 16