Áo Đoàn Thanh Niên

Cờ Đoàn Thanh Niên – 01

Vũ Khí Biểu Diễn

Thương – 01

Vũ Khí Biểu Diễn

Kiếm – 01

Nhạc Cụ Biểu Diễn

Khèn – 01

Nhạc Cụ Biểu Diễn

Trống Cơm – 01

Nhạc Cụ Biểu Diễn

Chuông Lắc Cầm Tay – 01

Quạt Chuyên Múa

Quạt Múa – 07

Quạt Chuyên Múa

Quạt Múa – 08

Hoa Múa

Hoa Múa

Nhạc Cụ Biểu Diễn

Trống Múa Lân – 01

Vũ Khí Biểu Diễn

Đao – 01

Đạo Cụ Biểu Diễn

Mẹt – 01