Đạo Cụ Biểu Diễn

Bông Cổ Vũ – 01

Đạo Cụ Biểu Diễn

Súng – 01

Nhạc Cụ Biểu Diễn

Trống Cơm – 01

Đạo Cụ Biểu Diễn

Hoa Mai – 01

Đạo Cụ Biểu Diễn

Bông Tua Cổ Vũ – 01

Nhạc Cụ Biểu Diễn

Đàn Tỳ Bà – 01