Nhạc Cụ Biểu Diễn

Chuông Lắc Cầm Tay – 01

Quạt Chuyên Múa

Quạt Múa – 07

Quạt Chuyên Múa

Quạt Múa – 08

Hoa Múa

Hoa Múa

Nhạc Cụ Biểu Diễn

Trống Múa Lân – 01

Đạo Cụ Biểu Diễn

Ô Giấy Dầu – 01

Vũ Khí Biểu Diễn

Vũ Khí Biểu Diễn

Đạo Cụ Biểu Diễn

Mẹt – 01

Đạo Cụ Biểu Diễn

Thúng – 01

Quạt Chuyên Múa

Quạt múa – 06

Quạt Xếp

Quạt Xếp – 02

Quạt Chuyên Múa

Quạt Múa – 05

Đạo Cụ Biểu Diễn

Liễn – 01

Quạt Chuyên Múa

Quạt Lá Đề – 03

Quạt Phiến

Quạt Lá Đề – 02

Quạt Phiến

Quạt Lá Đề – 01