Phụ Kiện Trang Phục

Râu giả – 01

Phụ Kiện Trang Phục

Tóc Giả – 01

Phụ Kiện Trang Phục

Gùi – 01

Phụ Kiện Trang Phục

Vòng Hoa Đội Đầu – 01