Đạo cụ khác

Đuốc Giả – 01

Đạo cụ khác

Bầu Hồ Lô – 01

Đạo cụ khác

Chuông Đồng – 01

Đạo cụ khác

Đèn Bão – 01

Đạo cụ khác

Rồng Ruy Băng – 01

Đạo cụ khác

Gậy múa lụa – 01