Trang phục thời Hy Lạp – La Mã – Ai Cập cổ đại

  • Các mẫu trang phục hóa trang thành các nhân vật thời kỳ Hy Lạp Cổ Đại – La Mã Cổ Đại – Ai Cập Cổ Đại
  • Một số trang phục như trang phục Nữ thần Hy Lạp, trang phục Vua Ai Cập, trang phục Nữ hoàng Ai Cập…

Trang Phục Hy Lạp - La Mã Cổ Đại

Trang Phục Toga La Mã Cổ Đại – 05

Trang Phục Hy Lạp - La Mã Cổ Đại

Trang Phục Chiến Binh Hy Lạp – 01

Trang Phục Hy Lạp - La Mã Cổ Đại

Trang Phục Chiến Binh La Mã – 02

Trang Phục Hy Lạp - La Mã Cổ Đại

Trang Phục Chiến Binh La Mã – 01

Trang Phục Hy Lạp - La Mã Cổ Đại

Trang Phục Toga La Mã Cổ Đại – 04

Trang Phục Hy Lạp - La Mã Cổ Đại

Trang Phục Toga La Mã Cổ Đại – 03

Trang Phục Hy Lạp - La Mã Cổ Đại

Trang Phục Toga La Mã Cổ Đại – 02

Trang Phục Hy Lạp - La Mã Cổ Đại

Trang Phục Pharaon – 01

Trang Phục Hy Lạp - La Mã Cổ Đại

Trang Phục Toga La Mã Cổ Đại – 01