Nhạc Cụ Biểu Diễn

Khèn – 01

Nhạc Cụ Biểu Diễn

Trống Cơm – 01

Nhạc Cụ Biểu Diễn

Chuông Lắc Cầm Tay – 01

Nhạc Cụ Biểu Diễn

Trống Múa Lân – 01

Nhạc Cụ Biểu Diễn

Trống Cơm – 01

Nhạc Cụ Biểu Diễn

Đàn Tỳ Bà – 01