Danh mục trang phục truyền thống Ấn Độ. Bao gồm: Sari, Dhoti, Lungi…

Trang Phục Ấn Độ

Sari – 02

Trang Phục Ấn Độ

Sari – 01

Trang Phục Ấn Độ

Dhoti – 04

Trang Phục Ấn Độ

Dhoti – 03

Trang Phục Ấn Độ

Dhoti – 02

Trang Phục Ấn Độ

Dhoti – 01