Trang Phục Âu Lạc

Trang Phục Âu Lạc – 15

Trang Phục Dân Tộc H'Mông

Trang Phục Dân Tộc H’Mông – 13

Áo Dài Cách Tân

Áo Dài Cách Tân – 67

Trang Phục Biểu Diễn

Áo Dài Truyền Thống – 85

Áo Dài Truyền Thống

Áo Dài Truyền Thống – 83

Áo Dài Cách Tân

Áo Dài Cách Tân – 61

Áo Dài Cách Tân

Áo Dài Cách Tân – 60

Trang Phục Táo Quân

Trang Phục Thiên Lôi – 01

Trang Phục Phúc Lộc Thọ

Trang Phục Phúc Lộc Thọ – 01

Trang Phục Cung Đình

Trang Phục Quan – 06

Trang Phục Dân Tộc Tày

Trang Phục Dân Tộc Tày – 02