Trang phục quốc gia Trung Quốc

  • Trang phục theo lịch sử qua các thời kỳ Trung Quốc chia làm: Trang phục Trung Quốc thời cổ đại; Trang phục Trung Quốc thời đế quốc; Trang phục thời Trung Hoa Dân Quốc; và Trang phục Trung Quốc thời hiện đại.
  • Trang phục truyền thống Trung Quốc: Hán phục (Hanfu); Xường xám (Sườn Xám – Trường bào – Áo dài Trung Quốc); Trường Sam (Changsan); Mã Quái…

Sườn Xám

Sườn Xám – 14

Hán Phục (Trang phục Trung Quốc cổ đại)

Hán Phục – 07

Hán Phục (Trang phục Trung Quốc cổ đại)

Hán Phục – 06

Hán Phục (Trang phục Trung Quốc cổ đại)

Hán Phục – 05

Hán Phục (Trang phục Trung Quốc cổ đại)

Hán Phục – 04

Hán Phục (Trang phục Trung Quốc cổ đại)

Hán Phục – 03

Sườn Xám

Sườn Xám – 09

Hán Phục (Trang phục Trung Quốc cổ đại)

Trang Phục Hằng Nga – 29

Hán Phục (Trang phục Trung Quốc cổ đại)

Trang Phục Hằng Nga – 27

Hán Phục (Trang phục Trung Quốc cổ đại)

Trang Phục Hằng Nga – 23

Hán Phục (Trang phục Trung Quốc cổ đại)

Hán Phục – 01

Hán Phục (Trang phục Trung Quốc cổ đại)

Trang Phục Hằng Nga – 16

Trang Phục Cổ Trang

Trang Phục Hằng Nga – 14

Trang Phục Cổ Trang

Trang Phục Hằng Nga – 13

Sườn Xám

Sườn Xám – 13

Sườn Xám

Sườn Xám – 12

Sườn Xám

Sườn Xám – 11

Sườn Xám

Sườn Xám – 10

Hán Phục (Trang phục Trung Quốc cổ đại)

Hán Phục – 01

Hán Phục (Trang phục Trung Quốc cổ đại)

Trang Phục Hằng Nga – 04