Trang phục truyền thống của nước Trung Quốc: Hán phục (Hanfu) – Xường xám – Changsan

Hán Phục (Trang phục Trung Quốc cổ đại)

Trang Phục Hằng Nga – 29

Hán Phục (Trang phục Trung Quốc cổ đại)

Trang Phục Hằng Nga – 27

Hán Phục (Trang phục Trung Quốc cổ đại)

Trang Phục Hằng Nga – 23

Hán Phục (Trang phục Trung Quốc cổ đại)

Hán Phục – 01

Hán Phục (Trang phục Trung Quốc cổ đại)

Trang Phục Hằng Nga – 16

Trang Phục Cổ Trang

Trang Phục Hằng Nga – 14

Trang Phục Cổ Trang

Trang Phục Hằng Nga – 13

Sườn Xám

Sườn Xám – 13

Sườn Xám

Sườn Xám – 12

Sườn Xám

Sườn Xám – 11

Sườn Xám

Sườn Xám – 10

Hán Phục (Trang phục Trung Quốc cổ đại)

Hán Phục – 01

Hán Phục (Trang phục Trung Quốc cổ đại)

Trang Phục Hằng Nga – 04

Sườn Xám

Sườn Xám – 09

Sườn Xám

Sườn Xám – 08

Sườn Xám

Sườn Xám – 07

Sườn Xám

Sườn Xám – 06

Sườn Xám

Sườn Xám – 05

Sườn Xám

Sườn Xám – 04

Sườn Xám

Sườn Xám – 03