Tạp Dề Đầu Bếp – 01

Tạp dề eo đầu bếp

  • Có 1 túi phía trước
  • May kiểu dây buộc quanh thắt lưng