Cờ Ngũ Sắc – 01

Cờ ngũ sắc vuông

  • Cờ ngũ sắc nhiều kích cỡ
  • Các cỡ: 60×60, 70×70, 100×100, 120×120 (Cm)
  • Khi thuê có cán kèm theo
  • SL: 10-17-11-7