Quạt Lá Đề – 02

Quạt lá đề

  • Được làm bằng tre
  • Kích thước