Nơ – 04

Nơ đen buộc trước

  • Được may bằng vải phi
  • Dây được buộc trước
  • Dây đeo có thể điều chỉnh độ rộng chật được