Tóc Giả – 01

Tóc giả bà lão

  • Tóc có màu lông chuột
  • Búi tóc cố định không thả ra được