Quạt Múa – 08

  • Quạt múa âu lạc đại màu vàng
  • Dài 1m, Mở 2m
  • Hoa văn trống đồng in phun kim tuyến