Cờ Đoàn Thanh Niên – 01

Cờ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
  • Được may bằng vải phi
  • Logo đoàn được thêu
  • Có cán đi kèm