Quân Phục Quân Đội Việt Nam

Quân Phục Hải Quân Việt Nam – 03