Quân Phục Quân Đội Việt Nam

Quân Phục Hải Quân Việt Nam – 03

Quân Phục Quân Đội Việt Nam

Trang Phục Nữ Du Kích Việt Nam – 01

Quân Phục Quân Đội Việt Nam

Quân Phục Lục Quân Việt Nam – 04

Quân Phục Quân Đội Việt Nam

Quân Phục Lục Quân Việt Nam – 03

Quân Phục Quân Đội Việt Nam

Quân Phục Hải Quân Việt Nam – 02

Quân Phục Quân Đội Việt Nam

Quân Phục Lục Quân Việt Nam – 02

Quân Phục Quân Đội Việt Nam

Quân Phục Lục Quân Việt Nam – 01

Quân Phục Quân Đội Việt Nam

Quân Phục Hải Quân Việt Nam – 01