Trang phục trong Truyện Kiều

  • Bao gồm trang phục hóa trang thành cac nhân vật: Tú Bà, Thúy Kiều, Thúy Vân, Từ Hải, Mã Giám Sinh, Kim Trọng, Hoạn Thư…

Trang Phục Truyện Kiều

Trang Phục Kim Trọng – 01

Trang Phục Truyện Kiều

Trang Phục Mã Giám Sinh – 01

Trang Phục Truyện Kiều

Trang Phục Tú Bà – 01

Trang Phục Truyện Kiều

Trang Phục Thúy Vân – 01

Trang Phục Truyện Kiều

Trang Phục Thúy Kiều – 01