Trang Phục Biểu Diễn Vở Kịch Tấm Cám

Trang Phục Tấm Cám

Trang Phục Bà Lão – 01

Trang Phục Chí Phèo

Trang Phục Lính – 02

Trang Phục Chí Phèo

Trang Phục Lính – 01

Trang Phục Tấm Cám

Trang Phục Nhà Vua – 02

Trang Phục Tấm Cám

Trang Phục Nhà Vua – 01

Trang Phục Tấm Cám

Trang Phục Dì Ghẻ – 01

Trang Phục Tấm Cám

Trang Phục Cô Cám – 01

Trang Phục Tấm Cám

Trang Phục Ông Bụt – 01

Trang Phục Tấm Cám

Trang Phục Cô Tấm – 01