TRANG PHỤC BIỂU DIỄN CHÍ PHÈO

  • Trang phục biểu diễn hóa trang thành các nhân vật trong truyện ngắn Chí Phèo của nhà văn Nam Cao.
  • Trang phục của các nhân vật trong tiết mục: Trang phục Chí Phèo, trang phục Thị Nở, trang phục Bá Kiến.