Trang Phục Chí Phèo

Trang Phục Lính – 02

Trang Phục Chí Phèo

Trang Phục Lính – 01

Trang Phục Chí Phèo

Trang Phục Bá Kiến – 01

Trang Phục Chí Phèo

Trang Phục Chí Phèo – 01

Trang Phục Chí Phèo

Trang Phục Thị Nở – 01

Trang phục biểu diễn vở kịch Chí Phèo

Bao gồm trang phục Chí Phèo, trang phục Thị Nở, trang phục Bá Kiến

 

Trang phục của Bá Kiến

Xem mẫu

Trang phục của Chí Phèo

Xem mẫu

Trang phục của Thị Nở

Xem mẫu