Đạo Cụ - Phụ Kiện Biểu Diễn

Ba Lô Quân Đội – 01

Đạo Cụ - Phụ Kiện Biểu Diễn

Bông Tua Cổ Vũ – 01

Đạo Cụ - Phụ Kiện Biểu Diễn

Cờ Ngũ Sắc – 01

Nhạc Cụ Biểu Diễn

Đàn Tỳ Bà – 01

Giày - Dép

Giày Múa – 01

Đạo Cụ - Phụ Kiện Biểu Diễn

Khăn Đóng – 01

Đạo Cụ - Phụ Kiện Biểu Diễn

Khăn Đóng – 02

Đạo Cụ - Phụ Kiện Biểu Diễn

Khăn Đóng – 03

Đạo Cụ - Phụ Kiện Biểu Diễn

Khăn Đóng – 04

Mũ - Nón - Cài Đầu

Khăn Rằn – 01

Đạo Cụ - Phụ Kiện Biểu Diễn

Mũ Âu Lạc – 01

Mũ - Nón - Cài Đầu

Mũ Cao Bồi – 01